Algemene voorwaarden Innerfresh Detoxweek

1. Inschrijving

1.1 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en het voldoen van het bedrag van de door u gekozen week, verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

 

2. Deelname

2.1 Inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid en staat het de deelnemers vrij af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en tevens geen recht op vervangende les of activiteit.

 

3. Gedrag

3.1 De organisatie van Innerfresh verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs- en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

 

4. Schade

4.1 Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 De organisatie zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de detox week. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kwetsuren.

 

6. Medische disclaimers                                                                                       

6.1 De aangeboden behandelingen, yoga/meditatie/mindfulness sessies en sport/wandel activiteiten zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.

6.2 Meldt voorafgaand aan een behandeling, sessies of andere activiteiten altijd aan de therapeut of docent of u lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan het programma hierop aangepast worden. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

6.3 U verklaart hierbij af te zien van claims tegen de organisatie en het personeel voor elke blessure en welke schade dan ook die u zou kunnen oplopen en die in verband kunnen gebracht worden met deelname aan de detox week.

 

7. Eigen risico en aansprakelijkheid

7.1 Deelnemen aan het programma gebeurd op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, of voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na behandeling, yogales of activiteit.

 

8. Gezondheidsverklaring

8.1 Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de Innerfresh detoxweek, dienen per omgaande aan de organisatie gemeld te worden.

8.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

 

9 Overige betalingsvoorwaarden

9.1 Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de Innerfresh detoxweek dient het volledige bedrag in een keer voldaan te worden binnen 48 uur na boeking. Betalingen kunnen gedaan worden via de webshop.

9.2 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van het te betalen. Niet tijdige ontvangst van de aanbetaling en/of de restant betaling is de deelnemer in verzuim. Indien betaling na 4 werkdagen van betalingsherinnering alsnog uitblijft, wordt de detox week geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De organisatie zal de mogelijke verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen.

9.3 De deelnemer die niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim. Verder komen alle eventuele incassokosten voor rekening van de deelnemer.

9.4 Wanneer ook na aanmaning betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft zal de organisatie de incassering uit handen geven aan een incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.                              

9.5 Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

9.6 Restitutie is niet mogelijk wanneer het programma wordt overgenomen door een andere, gelijkwaardige docent. De deelnemer heeft in dit geval nimmer recht op financiële compensatie.

9.7 Het programma is flexibel en kan indien nodig door de organisatie worden aangepast aan de speciale wensen en behoeften van de groep.

9.8 De deelnemer is er geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig op de vooraf aangegeven tijden aanwezig te zijn voor deelname aan het programma. Het eventueel mislopen van of te laat aanwezig zijn van de deelnemer is nimmer reden tot restitutie.

9.9 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling van de mogelijke vergoeding via de zorgverzekeraar.

 

Innerfresh/KG Skincare verzorgt alléén de benodigde facturen voor de ook daadwerkelijk afgenomen orthomoleculaire en huidtherapeutische consulten.

 

10. Inclusief in programma

10.1 De prijzen zijn inclusief deelname aan het volledige aangeboden programma en inclusief fruit, groente sappen, soepen en thee, diner, smoothies, één grote en één kleine handdoek, eenmalig bedlinnen per week.

 

11. Annuleringsvoorwaarden

11.1 Als de deelnemer besluit te annuleren, wegens ongeneeselijke ziekte of breuk, hebben zij het recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

Tot 15 weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.

Tussen 7 en 10 weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamenkosten.

Tot drie weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van de deelnamekosten. Daarna is er geen restitutie mogelijk.

11.2 Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden houdt de organisatie het recht om de Innerfresh detox complete week af te lassen. In dit geval worden alle gedane betalingen behalve de aanbetaling gerestitueerd.

11.3 De organisatie is niet verantwoordelijk voor uw annuleringsverzekering, u draagt zelf zorg deze af te sluiten wanneer u zich aanmeldt en inschrijft voor de door u uitgekozen Detoxweek. Wij geven geen restitutie van uw inschrijfgeld nog gehele bedrag van de door u uitgekozen Detoxweek. Na inschrijving is annuleren niet meer mogelijk dan alleen wegens ongeneeselijke ziekte, breuk of geldige doktersverklaring.

11.4 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van het niet doorgaan van de detox week.

11.5 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij datum poststempel of datum email gelden als annuleringsdatum. Telefonische annulering wordt niet geaccepteerd.

11.6 De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist en tijdig ontvangen van de annulering.

 

12. Verzekering

12.1 Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht.

12.2 De organisatie heeft het recht naar een bewijs hier van te vragen.

12.3 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.                                                                                      

 

13. Transfers/ vervoer                                                                                        

13.1 De mogelijkheid bestaat om gezamenlijk naar de locatie te rijden. Dit dient bij boeking te worden aangegeven, dit zodat dit georganiseerd kan worden.

13.2 De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van de deelnemer.

13.3 Wanneer u besluit te carpoolen wordt er van u vernomen de kosten van benzine te regelen met de bijrijder(s)

 

14. Accommodatie regels

14.1 In de accommodatie mag niet worden gerookt.

14.2 Topless en/of naakt zonnen is niet toegestaan, sauna is verplicht met handdoek.

14.3 De organisatie behoudt zich het recht wijzigingen in kamerindeling door te voeren mits hiervoor noodzakelijke, aantoonbare redenen zijn. Er zal gezocht worden naar een gelijkwaardige oplossing.

 

15. Calamiteiten

15.1 Een calamiteit is een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”. Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in een bepaalde periode. Aan Innerfresh wordt deelgenomen in een land dat niet onder calamiteiten vooralsnog vermeldt staat op de lijst van Calamiteiten, zijn nog aangesloten bij ANVR of SGR en zijn niet aansprakelijk voor enig calamiteit.

15.2 In artikel 503 lid 3 van de Wet op de Reisovereenkomst staat:

Indien de reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.”

Uit de jurisprudentie over de toepassing van dit artikel blijkt dat het wel om een goed gemotiveerde en objectiveerbare omstandigheid moet gaan. Daarbij wordt dan mede gekeken naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken en of er een calamiteit is vastgesteld door het Calamiteitenfonds. In een procedure zal de rechter alle omstandigheden afwegen.

Natuurlijk kan de reiziger te allen tijde beslissen om niet te gaan, maar de reeds betaalde reissom is alleen met succes terug te vorderen met een gemotiveerd beroep op het genoemde wetsartikel. Indien dat niet het geval is dan ben je annuleringskosten verschuldigd.

 

16 Correspondentie

16.1 Alle correspondentie tussen organisatie en de deelnemer geschiedt met de deelnemer zelf per email op het door de deelnemer bij boeking opgegeven emailadres.

16.2 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het zorgdragen voor ontvangst van email door het juist instellen van eventuele spamfilters.

16.3 De deelnemer kan zich nimmer beroepen op niet ontvangen email wanneer de organisatie kan aantonen dat deze wel is verstuurd.

 

17. Onvoorziene gevallen

17.1 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

Om deel te kunnen nemen aan de Innerfresh Detoxweek dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Door middel van het ondertekenen van het naar u toegezonden dit inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op het inschrijfformulier van Innerfresh detoxweek.

 

Innerfresh

Wethouder van Caldenborghlaan 43d

6226 BS Maastricht

Aschwin 0651249421

Hedwig 0645066616

info@innerfresh.nl

IBAN code: NL10ABNA0608896152

KVK nummer: 14084394

MBOG licentienummer: 635 TL

AGB-code is: 90-034938

Praktijk AGB-code is: 900-13889