top of page

Privacy

 

Innerfresh zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Innerfresh daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

 

Artikel 1.     Beëindiging overeenkomst

 

  1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

  1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

 

-   de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

-   voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 

  1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Innerfresh, zal Innerfresh in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Innerfresh extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Innerfresh anders aangeeft.

 

Artikel 2.    Vrijwaring

 

De cliënt vrijwaart Innerfresh voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Innerfresh toerekenbaar is. Indien Innerfresh uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Innerfresh zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Innerfresh, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van (naam praktijk) en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 3.    Toepasselijk recht en geschillen

 

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Innerfresh partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Het Gerechtsgebouw van Limburg, locatie Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

  1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 4.     Klachten

 

Orthomoleculair therapeut A.A. van Diermen vis aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

bottom of page